support@w4writers.com +44 7743 307695
May 17, 2023
  1. Seiring dengan era globalisasi sekarang, profesion perguruan memainkan peranan yang penting dalam proses pembagunan manusia, masyarakat dan negara. Guru merupakan individu yang bertanggungjawab bagi menyampaikan ilmu pengetahuan kepada individu dan masyarakat. Selari dengan itu, bagi mencorakkan kaedah pengajaran yang efisien dan mencapai matlamat dunia pendidikan agar dapat di capai secara optimum, guru dilihat merupakan elemen yang paling penting pada pada masa sekarang.

    Dalam usaha menentukan mod pengajaran yang baik, terdapat pelbagai cabaran yang di hadapi oleh guru yang dilihat semakin kompleks dan mencabar. Peranan guru pada hari ini tidak hanya terhad sebagai penyampai pengajaran malah, turut bertindak sebagai fasilitator atau pemudah cara proses pengajaran dan pembelajaran di sekolah. Cabaran kehidupan yang perlu digalas pada setiap bahu pendidik, amnya adalah amat kritikal dan berkaitan dengan kesejahteraan kerja guru.

Recent Post

Order this Assignment now

Total: GBP120

fables template