support@w4writers.com +44 7743 307695
May 17, 2023
  1. Pelajar dikehendald menulis artikel yang berkagan dengan taluk yang diberikan akan ditentukan oleh pensyarah masing mengikut senaral yang telah berikan.
  2. Penullsan hendaklah mengandungi:
    a) Pengenalan topik
    b) KepentIngan clan kesan kepada scsebuah organisasi
    c) Contoh organisasi yang tetah melaksanakannya
  3. Apa-apa Isu yang berkaltan dengan topik

 

 

Recent Post

Order this Assignment now

Total: GBP100

fables template