support@w4writers.com +44 7743 307695
Aug 29, 2023

(b) Scriabh leirmheas ar dha dhan o fhile amhain (on bhfile ceanna) de druid an chtirsa* ag baint usaid as (-dig cinn de na teidil thins:

(i) Fianaise o theacs/theama na nclanta gurbh é an file cearma a chum (ii) ionramhall na mothuch ‘an sa da dhan (mothlichan amhain i gcas gash clain) (Hi) Comparaid amhain no contrarthacht amhain idir an (16 dhan (Dha phointe) (iv) An usaid a bhaineann an file as teicnici fileata sa oda, dhan (v) An dOn is mó a theann i bhfeidhm ort den (IA dhan agus dha du/is leis sin (vi) Prionthsmaointe na ndanta agus an chaoi a ndeantar forbairt orthu

Recent Post

Order this Assignment now

Total: GBP120

fables template